Regulamin dla uczestników zajęć

„NAJWAŻNIEJSZE JEST BEZPIECZEŃSTWO JEŹDŹCA I DOBRO KONIA ”

1. Zajęcia odbywają się na terenie Stowarzyszenia Klubu Jeździeckiego Legia Kozielska.
2. W Ośrodku zajęcia prowadzi się indywidualnie lub w grupach, których opiekunami i szkoleniowcami są posiadający odpowiednie kwalifikacje instruktorzy.
3. Terminy zajęć określone są w harmonogramie zajęć. Na jednostkę lekcyjną składa się 45 min jazdy plus 15 min na przygotowanie konia.

4. Zajęcia realizowane są: na ujeżdżalni otwartej lub krytej.

5. Organizator zapewnia uczestnikom zajęć: odpowiednio przygotowane konie oraz podstawowy sprzęt jeździecki siodło, ogłowie, kask ochronny, ewentualnie palcat, miejsce przygotowane do jazdy konnej, opiekę instruktorską.

6. W czasie zajęć uczestnicy są zobowiązani do noszenia odpowiedniego stroju sportowego zgodnego z wymogami bezpieczeństwa: specjalnego toczka lub kasku chroniącego głowę, butów na niezbyt grubej, gładkiej podeszwie z niewielkim obcasem, spodni chroniących nogi przed otarciami, w ramach możliwości rękawiczek zabezpieczających dłonie przed otarciami. Organizator nie zapewnia uczestnikom zajęć ubrania ochronnego. Wyjątkiem są kaski udostępniane początkującym, którzy jeszcze nie posiadają własnych.

7. Opłaty za zajęcia indywidualne pobierane są: gotówką bezpośrednio u instruktora przed jazdą lub przelewem; w przypadku opłaty uiszczonej przelewem należy przynieść na jazdę potwierdzenie przelewu. Wykupioną jazdę indywidualną należy odbyć w nieprzekraczalnym terminie trzech miesięcy od daty jej wykupienia.

Jazda indywidualna może zostać odwołana najpóźniej 1 dzień przed umówionym terminem,  inaczej uczestnik zostanie obciążany kosztami jazdy indywidualnej. Nie ma możliwości zwrotu opłaty za jazdy na których uczestnik był nieobecny.

Opłata za zajęcia szkółkowe musi zostać uiszczona najpóźniej do 10 dnia każdego miesiąca gotówką bezpośrednio u instruktora lub przelewem. Opłata może zostać proporcjonalnie zmniejszona, gdy uczestnik dołącza do zajęć w trakcie trwania miesiąca. Nie ma możliwości zwrotu opłaty w przypadku rezygnacji z zajęć w trakcie trwania miesiąca. Nie ma możliwości zwrotu opłaty za zajęcia na których uczestnik był nieobecny. Zajęcia szkółkowe, na których uczestnik był nieobecny przepadają. Istnieje możliwość odrobienia zajęć tylko            w wyjątkowych przypadkach. O ewentualnej możliwości odrobienia zajęć decyduje instruktor.

W przypadku rezygnacji z uczęszczania na zajęcia „szkółki jeździeckiej” uczestnik zajęć zobowiązany jest poinformować instruktora z przynajmniej z 2-tygodniowym wyprzedzeniem. W przypadku niepoinformowania instruktora o fakcie rezygnacji ze szkółki jeździeckiej uczestnik będzie obciążony opłatą za kolejny miesiąc zajęć.

8. W zajęciach mogą uczestniczyć osoby (dzieci od lat 7, młodzież i dorośli), które posiadają ubezpieczenie od sportów wysokiego ryzyka.

9. Cena za zajęcia szkółkowe obejmuje odpowiednio 4 lub 8 jazd w miesiącu.
10. Na terenie Stowarzyszenia obowiązuje system ochrony realizowany przez SUFO. Wejście na teren jest możliwe tylko z zachowaniem obowiązującego systemu przepustek (dokument tożsamości). Nie ma możliwości wjazdu samochodem na teren Stowarzyszenia. Samochód należy zaparkować pod bramą wjazdową.

REGUŁY ZACHOWANIA SIĘ UCZESTNIKÓW W CZASIE REALIZACJI ZAJĘĆ
1. Każdy uczestnik zajęć zobowiązany jest do przygotowania do jazdy przydzielonego mu konia. Przygotowanie do jazdy obejmuje: wyczyszczenie konia, założenie mu siodła i ogłowia, dopasowanie strzemion do wzrostu jeźdźca. Jeźdźcom początkującym, pobierającym lekcje na lonży, instruktor lub wyznaczona przez niego osoba pomaga w przygotowaniu konia, ucząc ich jednocześnie wszystkich wyżej wymienionych czynności. Jeźdźcy, którzy ukończyli kurs jazd na lonży, przygotowują konia samodzielnie pod okiem instruktora.
2. W związku z koniecznością przygotowania konia do jazdy, każdy uczestnik powinien przychodzić do stajni co najmniej 15 min. przed umówioną godziną ich rozpoczęcia. Czas jazdy liczy się od umówionej godziny. Jazda, która z winy uczestnika zajęć rozpocznie się z opóźnieniem, jest krótsza o czas opóźnienia.
3. Jeżeli prowadzący zajęcia stwierdza, że koń został źle przygotowany do jazdy, uczestnik zajęć zobowiązany jest dokonać poprawek. Czas poświęcony na dokonanie poprawek wlicza się w czas jazdy.
4. Po zakończeniu jazdy jeździec zobowiązany jest zadbać o konia, na którym jeździł, stosując się do poleceń prowadzącego zajęcia. Może to oznaczać przekazanie konia innej osobie (za zgodą instruktora) lub odprowadzenie go do stajni i wykonanie czynności związanych z rozsiodłaniem: zdjęcie siodła, zdjęcie ogłowia, umycie wędzidła, odniesienie używanego sprzętu do siodlarni, roztarcie konia słomą, wyczyszczenie kopyt, sprawdzenie stanu konia, szczególnie stanu grzbietu, nóg, kopyt, wyczyszczenie konia szczotką, włożenie kantara.
5. Uczestnik zajęć może jeździć tylko w obecności instruktora i obowiązany jest do ścisłego wykonywania poleceń instruktora, przestrzegania zasad BHP oraz zachowywania się w sposób nie stwarzający zagrożenia dla siebie, innych jeźdźców i koni. W razie niewłaściwego zachowania uczestnika zajęć, prowadzący zajęcia ma prawo do wyciągnięcia wobec niego konsekwencji aż do usunięcia z zajęć włącznie. W takim przypadku nie przysługuje uczestnikowi zajęć zwrot kosztów.
6. Uczestnik zajęć jest zobowiązany do pokrycia kosztów szkód powstałych w wyniku jego zawinionego działania lub zaniechania. Do szkód zalicza się: kontuzje uczestnika jazdy, kontuzje koni, uszkodzenie lub zagubienie sprzętu (siodło, ogłowie, kantar, kopystka, szczotki itp.) pozostawionego w boksie lub innym, nie przeznaczonym dla nich miejscu.
7. Każda osoba uczestnicząca w jeździe lub przebywająca w stajni winna przestrzegać obowiązujących zasad bezpieczeństwa.
8. Każdy uczestnik zajęć powinien dbać o podnoszenie swojej wiedzy i umiejętności jeździeckich.
9. Zabrania się wstępu na zajęcia osobom pod wpływem alkoholu lub środków odurzających.
10. Każda osoba uczestnicząca w jeździe lub przebywająca w stajni winna zachować obowiązujące ZASADY BEZPIECZEŃSTWA tj. zasady zachowania się w stajni Stowarzyszenia Klubu Jeździeckiego Legia Kozielska.

BEZPIECZEŃSTWO JEŹDŹCA
1. Nie podchodzić do konia od tyłu bez uprzedniego zwrócenia na siebie jego uwagi.

2. Nie zatrzymywać się, nie podchodzić blisko zadu konia, nie klepać go po zadzie.

3. Prowadząc konia, należy iść po jego lewej stronie, trzymając przy pysku wodze, uwiąz lub lonże.

4. Przy wyprowadzaniu ze stajni jednocześnie dwóch lub więcej koni należy w czasie prowadzenia zachować od poprzednika odległość co najmniej 2 m – nie naprowadzać na ogony. Taką samą odległość zachowujemy podczas postoju.
5. Nie dopuszczać, aby podczas postoju konie obwąchiwały się lub wzajemnie podgryzały.

6.Zachowywać szczególną ostrożność przy podnoszeniu kończyn konia i czyszczeniu lub myciu kopyt – zawsze czynić to od przodu, a nie od tyłu. 7. Dosiadać konia i zsiadać w sposób polecany przez instruktora. 8. Podczas jazdy w zespole nie najeżdżać na konia poprzednika, przy wyprzedzaniu zachować odstęp co najmniej 3 m od wyprzedzanego konia – tak samo przy mijaniu.

9. Przed osiodłaniem konia sprawdzić stan ogłowia, a w szczególności rzemieni policzkowych i wodzy, stan puślisk, popręgu i przystuł.

10.Strzemiona muszą być dostatecznie szerokie – stopy jeźdźca powinny wchodzić zupełnie swobodnie.

11.Wskazane jest, aby buty jeźdźca nie były zelowane – zelówka powinna być gładka od szpiców aż do obcasa.

12.Stopa powinna opierać się w strzemieniu najszerszą częścią , nigdy nie wkładać stopy do strzemion aż po obcas.

13.Siedząc na koniu, nie wypuszczać z rąk wodzy, dosiad musi być zawsze mocny i prawidłowy. Zasada ta nie stosuje się podczas ćwiczeń na koniu, które wykonywane są na polecenie instruktora przy zachowaniu odpowiednich dodatkowych środków bezpieczeństwa.